INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“)

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. IČO: 27592936 se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Tyršův dům, Újezd 450/40, PSČ 11801 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 117567 (dále jen „Společnost“)

1.2. Správce je právnickou osobou založenou dle českého práva.

1.3. Správce je možné kontaktovat prostřednictvím emailu osobni.udaje@ak-pkk.cz.

2. ÚČEL/Y ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Osobní údaje klientů a dalších jinak zúčastněných Společnost zpracovává za následujícími účely:

 • plnění uzavřené smlouvy;
 • zastupování klientů před soudy a dalšími veřejnoprávními institucemi (zejména správními úřady, policií ČR apod.);
 • zastupování klientů při negociaci se subjekty soukromého práva;
 • sepis relevantních právních dokumentů;
 • odborné poradenství;
 • vyřizování korespondence;
 • přijímání věcí a finančních prostředků do advokátní úschovy;
 • ověřování podpisů;
 • analýzy dokumentů
 • analýzy veřejných rejstříků a seznamů;
 • úhrady odměny a fakturování služeb poskytnutých naší Společností apod.;
 • odeslání přání k narozeninám, svátku, Vánocům;
 • odeslání pozvánky na kulturní, společenskou nebo sportovní událost organizovanou Společností pro své klienty;

(společně dále jen „Účel zpracování osobních údajů“)

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě uzavřené smlouvy, neboť pro plnění této smlouvy je zpracování osobních údajů nezbytné a bez jejich zpracování smlouva nemůže být uzavřena. Osobní údaje jsou tedy zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2. Společnost zpracovává též v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (například při ověřování podpisů, anebo při úschově finančních prostředků) a s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť zpracování Společnost činí za účelem ochrany svých oprávněných zájmů a oprávněných zájmů svých klientů a dalších osob (např. vyhledávání a další užití údajů zveřejněných ve veřejných rejstřících, revizi dokumentů poskytnutých klientem apod.).

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje zpracovává Společnost jako správce osobních údajů a dále zpracovatelé osobních údajů.

4.2. Společnost předává osobní údaje bez uzavření zpracovatelské smlouvy, anebo dohody o odpovědnosti dvou správců, soudům, správním orgánům, Policii ČR a dalším subjektům veřejného práva. Společnost předává osobní údaje bez uzavření zpracovatelské smlouvy dalším osobám vykonávajícím advokacii, notářským kancelářím a exekučním úřadům dle práva Evropské Unie, anebo práva, které dle stanoviska Evropské Unie dostatečně chrání osobní údaje a je v souladu s GDPR. Společnost se vždy přesvědčí o tom, že subjekt, kterému osobní údaje poskytne je podřízen pravidlům ochrany osobních údajů, která je v souladu s GDPR. Pokud Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo jiná kompetentní autorita vydá kodex chování, jehož cílem bude řádné uplatnění GDPR, Společnost se zavazuje takový kodex dodržovat.

4.3. Společnost striktně zachovává zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a Etický kodex České advokátní komory.

4.4. Se všemi dalšími zpracovateli (např. externí daňový poradce apod.) správce (Společnost) uzavřel odpovídající zpracovatelskou smlouvu, která garantuje, že zpracovatel bude při zpracováních osobních údajů dodržovat stejné zásady bezpečnosti, jako Společnost.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy, právního zastoupení, oprávněného zájmu, povinnosti Společnosti a následně deset (10) let po skončení právního důvodu zpracování osobních údajů, ledaže závazné právní předpisy stanoví tuto dobu delší.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Při zpracování osobních údajů má subjekt osobních údajů práva týkající se ochrany svých osobních údajů, která jsou specifikována v tomto článku.

6.2. Právo požadovat od přístup k osobním údajům.

6.3. Právo na opravu osobních údajů, které Společnost zpracovává.

6.4. Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Společnost musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má subjekt osobních údajů tehdy, jestliže

 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt osobních údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení použití osobních údajů;
 • jestliže již Společnost osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt osobních údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže subjekt osobních údajů vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v článku 7., a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů.

6.5. Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na ty osobní údaje, které z důvodu možného soudního sporu (např. pro způsobenou škodu, vymáhání bezdůvodného obohacení apod.) a na základě právních předpisů účinných v České republice Společnost uchovává i po ukončení smlouvy nebo po pominutí oprávněného zájmu, a to v souladu s článkem 5. těchto informací o zpracování osobních údajů.

6.6. Právo na přenositelnost údajů. Subjekt osobních údajů je oprávněn žádat, aby Společnost osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo Společnost osobní údaje sama předala jinému správci osobních údajů. Toto právo však může subjekt osobních údajů uplatnit pouze ohledně těch údajů, které Společnost zpracovává automatizovaně na základě souhlasu subjektu osobních údajů nebo smlouvy uzavřené se subjektem osobních údajů.

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se subjekt osobních údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost je subjekt osobních údajů oprávněn podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

7.1. V případě, že Společnost osobní údaje zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, je subjekt osobních údajů oprávněn kdykoliv vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku subjekt osobních údajů může vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odst. 1.3. Pokud takovou námitku subjekt osobních údajů vznese, bude Společnost oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. POVINNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy vzniklých. Neposkytnutím osobních údajů může znamenat, že Společnost nebudeme, nikoliv její vinnou, moci plnit závazky se smlouvy vzniklé. Zpracování dalších osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu Společnosti, anebo oprávněném zájmu klientů Společnosti.

9. UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje zpracované v listinné podobě jsou uloženy v prostorách uzamčené kanceláře. Osobní údaje uloženy v elektronické podobě jsou uloženy na harddisku v České republice. Zároveň je využíváno cloudové úložiště single case, jehož zabezpečení odpovídá standardům GDPR.

Zanechte nám kontakt

Ozveme se vám

sekretariat@ak-pkk.cz+420 257 007 450
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK
advokátní kancelář s.r.o.
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1
Parkování v našem areálu je možné.GPS: 50.0844737, 14.4064023
Vjezd: Nosticova 4