Pracujeme na Vašem
úspěchu

Poskytujeme komplexní právní poradenství a nalézáme efektivní řešení

Minulost
Nadšení, elán a odborná erudice od roku 2005

V roce 2005 se rozhodli tři advokáti působící ve špičkové celosvětově působící advokátní kanceláři, že vezmou odpovědnost do svých rukou a veškeré své nadšení, elán a odbornou erudici věnují společnému projektu, který brzy začal být označován jako PKK. V roce 2006 PKK posílil čtvrtý ze společníků a pátý ze společníků do týmu přistoupil v roce 2017. V této struktuře je PKK vedena dosud. Kancelář si našla své místo nejen v budově Tyršova domu, se kterou je nyní již tradičně spojována, ale zejména na českém advokátním trhu. PKK se zařadila po boku zavedených kanceláří, kterým směle konkuruje svými prvotřídními právními službami

Současnost
Četná ocenění a spičková profilace v právních oblastech

Tým PKK založený na spojení mezinárodních zkušeností, brilantních znalostí a fortelu domácí advokacie se v uplynulých letech postupně rozrůstal a dnes už počet právníků působících v naší kanceláři překročil číslo dvacet. PKK a její právníci získali četná národní i mezinárodní ocenění a svojí stabilitou a dobrým jménem je PKK pro klienty stále přitažlivější. Postupně získala špičkovou profilaci v řadě právních oblastí, ve kterých může soutěžit s nejprestižnějšími konkurenty. Její devizou je však zejména univerzálnost a prakticky neomezené spektrum právních služeb, které díky struktuře svého personálního obsazení je PKK schopna klientům poskytnout.

Budoucnost
Podílejte se i Vy na budoucnosti naší advokátní kanceláře

Nadále na sobě pracujeme a chceme efektivně a rychle poskytovat co nejlepší právní služby. Perspektivu PKK však můžete ovlivnit i Vy. Dejte na doporučení našich stávajících klientů, navštivte naši advokátní kancelář a svěřte své právní záležitosti do rukou týmu PKK. Učiníme vše pro to, abyste i Vy byli našimi spokojenými klienty a naše služby mohli dále doporučovat. Dobře odvedená práce a Vaše spokojenost je pro nás tou nejcennější odměnou. Jsme připraveni pracovat na Vašem úspěchu. Podílejte se tak i Vy na budoucnosti naší advokátní kanceláře!

Fúze a akvizice
Fúze a akvizice

V oblasti fúzí a akvizic poskytujeme klientům komplexní právní poradenství během celého procesu fúze či akvizice, a to počínaje právním poradenstvím při strukturování transakce, přes provedení právní prověrky (due diligence), přípravu veškeré smluvní a související právní dokumentace, vyjednávání transakce, zajištění všech nezbytných regulatorních požadavků a konče vypořádáním transakce a zajištěním jejího zápisu do obchodního rejstříku a dalších případných evidencí.

 

Právo obchodních společností
Právo obchodních společností

Poskytujeme úplný právní servis při zakládání obchodních společností, jejich každodenním provozu i jejich likvidaci. Nabízíme právní pomoc při řešení veškerých otázek souvisejících s korporátní strukturou a řízením společnosti (tzv. corporate governance), včetně přípravy a řízení valných hromad, jmenování a odvolávání členů orgánů společnosti a  přípravy veškerých korporátních manažerských smluv.

Smluvní právo
Smluvní právo

V oblasti smluvního práva poskytujeme služby v oblasti přípravy, sepisu, vyjednávání nových i revize již uzavřených smluv. Klientům poskytujeme služby kontroly jejich již uzavřených smluv a odborně vyhodnotíme možná rizika. Dále poskytujeme právní poradenství v postupech při uzavírání smluv v praxi. Součástí našich služeb je také problematika revize smluvních vztahů z hlediska nově účinné úpravy civilního práva (viz níže).

Ochrana hospodářské soutěže a nekalá soutěž, veřejná podpora
Ochrana hospodářské soutěže a nekalá soutěž, veřejná podpora

V souvislosti s fúzemi a akvizicemi zastupujeme klienty při schvalování takových transakcí Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před Evropskou komisí. Dále poskytujeme právní poradenství v oblasti kartelového práva a zneužívání dominantního postavení. Významné zkušenosti máme s poskytováním služeb v oblasti práva ochrany proti nekalé soutěži, jakož i v oblasti veřejné podpory.

Právo informačních technologií
Právo informačních technologií

V této oblasti zahrnují námi poskytované právní služby poradenství dodavatelům i odběratelům informačních technologií. Máme významné zkušenosti s přípravou a vyjednáváním licenčních smluv, smluv na dodávku informačních systémů i jiných smluv na vývoj software, smluv o implementaci, smluv o podpoře, jakož i a smluv o uložení zdrojového kódu. Rovněž poskytujeme komplexní právní služby v oblasti autorského práva vztahujícího se k softwarovým řešením, zejména zajišťujeme veškeré právní otázky související s udělením softwarových licencí, postoupení práv k software, vytvoření software na objednávku, změn software, atd.

Internetové právo, informační společnost a ochrana osobních údajů
Internetové právo, informační společnost a ochrana osobních údajů

S ohledem na naše rozsáhlé zkušenosti poskytujeme veškerou podporu v oblasti služeb informační společnosti, a to včetně práva duševního vlastnictví, internetových domén a řešení doménových sporů. Navrhujeme obchodní podmínky projektů, a to včetně vhodného nastavení správy osobních údajů, zasílání obchodních sdělení apod. S ohledem na dynamickou povahu informačních technologií a internetu jsme připraveni poskytovat rychlá a efektivní řešení na míru každého projektu.

Nemovitosti
Nemovitosti

V souvislosti s nemovitostmi nabízíme sepis kupních a darovacích smluv na nemovitosti včetně ostatních úkonů spojených s nemovitosti (návrhy na vklad do katastru nemovitostí, výmazy věcných břemen aj.). V rámci komplexní činnosti spojené s Vašimi nemovitostmi poskytujeme také možnost využití úschovy finančních prostředků na svěřeneckých účtech u nejméně tří bankovních společností jako ochranu před ztrátou finančních prostředků při převodu nemovitosti.

Spory
Spory

V této oblasti námi poskytované služby se týkají zejména zajištění právní pomoci při soudním řešení i mimosoudním narovnání sporů, což se týká především komplexního právního servisu a zastupování klientů před soudy, rozhodci a arbitráží. Činíme jejich jménem veškerá podání, účastníme se jednání před soudy aj. a v neposlední řadě činíme všechna podání jménem našich klientů.

Bankovní právo
Bankovní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti bankovnictví, práva veřejných trhů, devizové právo, práva cenných papírů, derivátů a obchodování s nimi. Nabízíme právní služby v plném rozsahu těchto činností, začínaje právní expertizou jednotlivých problémů, sepisem odborných stanovisek, vypracováním smluv, až po zajišťování chodu finančních společností z právního hlediska.

Insolvence
Insolvence

V této oblasti námi poskytované služby zahrnují rozsáhlé zkušenosti se správou a vymáháním pohledávek, jsme připraveni zastupovat věřitele v insolvenčním řízení tak, aby bylo dosaženo co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem.  Dále poskytujeme právní poradenství dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením úvěrů a jiných dluhů.

Pracovní právo
Pracovní právo

Poskytujeme úplně právní služby v oblasti pracovního práva, kdy se specializujeme na právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nejčastějšími právními službami v oblasti pracovního práva a související problematiky jsou zejména sepis pracovních smluv, vypracování vnitřních směrnic zaměstnavatele, manažerské smlouvy, vypracování pracovních řádů, zákaz konkurence a odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu a zastupování v soudních sporech vzniklých z pracovně právních vztahů.

Telekomunikační právo
Telekomunikační právo

Na naši advokátní kancelář se mohou klienti obracet pro pomoc i v oblasti telekomunikačního práva. Zejména řešíme problémy v souvislosti s poskytováním služeb telekomunikačních operátorů (neoprávněná nebo nerozhodná fakturace služeb, nedostatečná informovanost při podpisu smlouvy).

Letecké právo
Letecké právo

Poskytujeme úplné právní poradenství v oblasti leteckého práva. Zejména v oblasti nákupu, prodeje a leasingu letadel. Rovněž připravujeme tuzemské i mezinárodní smlouvy o leteckých službách a právní regulaci letectví. Máme významné zkušenosti v oblasti implementace mezinárodních leteckých předpisů, komunitární legislativy, certifikace a re-certifikace letadel.

Sportovní právo
Sportovní právo

Klientům poskytujeme odborné právní poradenství v oblasti sportovního práva. Naše služby zahrnují zejména všestranné právní poradenství pro sportovní obce i jednotlivé sportovce, vnitrostátní i mezistátní klubové přestupy sportovců, specializujeme se na problematiku dopingu a zastupování před orgány WADA i mezinárodní arbitráží, intenzivně se věnujeme problematice práva motorsportu.

Správní právo
Správní právo

V rámci správního práva zastupujeme klienty před správními orgány zejména v oblasti řízení o přestupcích aj. Dále jsme připravení zastupovat naše klienty při obraně proti nesprávným rozhodnutím správních orgánů.

Rodinné právo
Rodinné právo

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství  v oblasti rodinného práva. Jedná se zejména o sepis předmanželských a manželských smluv a veškerých dohod souvisejících s rozvodem manželství (dohoda rodičů o úpravě práv a povinností k nezletilým dětem, dohoda o vypořádání společného jmění manželů). Dále klienty zastupujeme při soudních řízeních souvisejících s rozvodem manželství, úpravou poměrů k nezletilým a vypořádáním společného jmění manželů.

Trestní právo
Trestní právo

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva. Poskytujeme právní poradenství při hrozícím trestním stíhání a analýzy potenciálně závadového jednání, zajišťujeme zastoupení při podání vysvětlení či výslechu svědka, zastoupení poškozeného v trestním řízení, jakož i komplexní obhajobu v průběhu celého trestního řízení. Zaměřujeme se zvláště na obhajobu ve věcech hospodářských a daňových trestných činů, včetně obhajoby právnických osob.

Tomáš Pelikán 2018-6a3d57a550a6a5c260e5bbfa6d40e93d.png
Mgr. Tomáš Pelikán
Společník

Tomáš Pelikán je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Je absolventem Právnické fakulty University Karlovy (1998). V letech 1998-2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges, nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2002) jako advokát.

Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na obchodní, finanční, občanské a rodinné právo a na sporovou agendu. Tomáš Pelikán se na základě volby odborné poroty umístil na druhém místě v soutěži společnosti epravo.cz Právník roku 2005 v oboru nemovitostí.

V oblasti obchodního práva Tomáš Pelikán poskytoval právní poradenství při celé řadě velkých fúzí a akvizic včetně privatizací velkých podniků, koupě podniků z konkursní podstaty, restrukturalizací společností a dalších variant řešení úpadku.

Jako právní poradce se účastnil mnoha transakcí v oblasti finančního práva, zejména transakcí zahrnujících emise dluhopisů, veřejné nabídky cenných papírů zahraničních fondů, nabídky převzetí a jiné obchody s cennými papíry. Při poskytování právních služeb předním bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry a pojišťovacím zprostředkovatelům zúročoval své dlouholeté zkušenosti se syndikovaným financováním, pojištěním průmyslových celků a dalšími bankovními obchody a pojišťovacími instrumenty.

Tomáš Pelikán se dále zabývá bytovým právem a právem nemovitostí. V této praxi mimo jiné zúročuje své zkušenosti z aktivního působení v představenstvu bytového družstva, jehož byl 12 let předsedou. Mgr. Pelikán se též dlouhodobě zaměřuje na právo ochrany spotřebitele, kterému se věnuje ve své rozsáhlé publikační činnosti a účastní se expertních jednání a mezinárodních konferencí.

Tomáš Pelikán je předním specialistou na sporovou agendu, před soudem zastupuje velké korporace i fyzické osoby, a to jak v řízeních občanskoprávních, tak v řízeních o správních žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Má rozsáhlé zkušenosti též s exekučním a insolvenčním řízením.

Tomáš Pelikán je též vedoucím týmu zaměřeného na rodinné právo a poskytuje právní služby ve věcech rozvodů manželství, úpravou poměrů k nezletilým dětem (zejména spory o výživné), vypořádáním společného jmění manželů, přípravou manželských a předmanželských smluv a souvisejících záležitostech, v nichž patří k uznávaným expertům.

Tomáš Pelikán hovoří plynně česky a anglicky.

krofta-6807f5a744232f8699a916e13c4453cb.jpg
Mgr. David Krofta
Společník

David Krofta je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. V roce 1998 absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Po absolutoriu práv působil v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol., v roce 2001 s výtečným prospěchem složil advokátní zkoušky a od roku 2002 byl jejím společníkem.

Ve své právní praxi se zaměřuje především na obchodní, finanční a občanské právo.

Z obchodního práva se specializuje zejména na smluvní právo a právo obchodních společností a družstev. Jako právní poradce se podílel na realizaci řady fúzí a akvizic, včetně koupě podniků z konkursní podstaty.

David Krofta je rovněž odborníkem na právo daňové a finanční, jakož i na právo nemovitostí a právo investiční. Dlouhodobě intenzivně spolupracuje s daňovými poradci a auditory, čímž je zajištěna komplexní ochrana zájmů klienta též s přihlédnutím k ekonomickým aspektům projektu a jeho daňové optimalizaci. Širokou praxi má též v oboru práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práva autorského a práva ochranných známek.

Mgr. Krofta má rozsáhlé zkušenosti též s civilním soudním řízením, kde se vedle běžné agendy specializuje mimo jiné na právo nekalé soutěže.

V neposlední řadě se David Krofta zabývá i trestním právem, pravidelně působí ve více obecně známých kauzách jako obhájce ve věcech trestních.

David Krofta hovoří česky a anglicky.

kohoutek-99dbfc5cf2309924c4bc0f22cf21c615.jpg
Mgr. Augustin Kohoutek
Společník

Augustin Kohoutek je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Studium na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně ukončil v roce 1999. Absolvoval též jednoroční studium oboru mezinárodní obchod na Lynn University v Boca Raton na Floridě. V letech 2000-2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. 

Augustin Kohoutek se specializuje na oblast práva fúzí a akvizic, práva hospodářské soutěže a práva informačních technologií.

V rámci své dlouholeté právní praxe poskytoval právní poradenství při celé řadě významných mezinárodních transakcí v oblasti akvizic, fúzí a restrukturalizaci společností z různých hospodářských odvětví (např. informační technologie, zdravotnictví, logistika, hutní a strojírenský průmysl, atd.). Mezi jeho klienty patří významné české i nadnárodní společnosti. 

V oblasti hospodářské soutěže poskytuje právní poradenství soutěžitelům ve správních řízeních před Evropskou komisí i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zejména pak ve správních řízeních týkajících se spojení soutěžitelů a zneužívání dominantního postavení na trhu. 

V oblasti práva informačních technologií se zabývá veškerou problematikou práva týkající se podnikání na Internetu a právy jakkoli souvisejícími s informačními technologiemi.

Veškeré právní služby je schopen poskytovat v českém a anglickém jazyce.

vacha-4242e7144bdd6f607f93cfb9f9175504.jpg
Mgr. Matěj Vácha
Společník

Matěj Vácha je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studoval také anglické právo a právo evropské prostřednictvím dvouletého dálkového studia na University of Cambridge a magisterský studijní obor „mediální věda“ na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Matěj Vácha hovoří plynně česky a anglicky.

krabec-69e315a8a305e5e20988fde7451ea857.jpg
Mgr. Jan Krabec, LL.M.
Společník

Jan Krabec, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je advokátem od roku 2010. V letech 2004 a 2005 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v.o.s. Od roku 2005 spolupracuje s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK. Od ledna 2017 je Jan Krabec společníkem advokátní kanceláře.

Jan Krabec se věnuje primárně oblasti soukromého a smluvního práva, zejména oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a duševního vlastnictví. Od roku 2008 do roku 2012 se rovněž systematicky zabýval právem veřejně-soukromých partnerství, včetně otázek evropských strukturálních fondů.

V současné době se zaměřuje na oblast M&A a internetové projekty, kterým poskytuje komplexní právní poradenství s důrazem na investiční a exitové strategie a ochranu práv duševního vlastnictví.

V roce 2013 Jan Krabec absolvoval Professional LL.M. Program na UC Berkeley School of Law, kde se soustředil zejména na smluvní právo, právo duševního vlastnictví, M&A a negociaci a kde obdržel Law & Technology Certificate vydaný Berkeley Center for Law and Technology. Jan Krabec je rovněž členem ALAI [Association Littéraire et Artistique Internationale].

Jan Krabec hovoří plynně anglicky; pasivně německy.

svec-56e400b08784ad0308aab189a58f7855.jpg
Mgr. David Švec
Advokát

David Švec je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 2008, přičemž od roku 2007 působí v advokátní kanceláři PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast práva veřejných zakázek a vztahů PPP, na problematiku veřejné podpory a na problematiku poskytování dotací z Evropských fondů.

David Švec se v řadě případů podílel na administraci různých druhů zadávacích řízení na zadání veřejných zakázek, na kontrole postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, zastupování dodavatelů v řízeních o námitkách i ve správních řízeních před ÚOHS.

David Švec v rámci své praxe dále poskytoval různé právní služby v oblasti občanského, obchodního i správního práva včetně zastupování klientů před soudy či správními orgány. Rovněž se zaměřuje na smluvní právo a připravoval řadu občanskoprávních i obchodních smluv, zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, mandátní smlouvy, licenční smlouvy a řadu dalších.

V neposlední řadě se David Švec podílel na poskytování právních služeb v oblasti informačních technologií a právních služeb při přípravě řady fúzí a akvizic.

David Švec hovoří plynně anglicky.

Jansova-25d235c39edbddd95b3c4227e83402c8.jpg
Mgr. Kateřina Jansová
Advokát

Kateřina Jansová je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 2008.

Po ukončení studia pracovala v advokátní kanceláři Jansová – Veverka. Od roku 2014 pracuje v advokátní kanceláři PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Kateřina Jansová se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Ve všech oblastech práva poskytuje kompletní právní služby včetně zastupování klientů před soudy či správními orgány, s civilním i trestním soudním řízením má Kateřina Jansová rozsáhlé zkušenosti.

Kateřina Jansová se také věnuje problematice bytových družstev či přeměn společností a družstev. Zaměřuje se dále na smluvní právo.

Kateřina Jansová hovoří anglicky.

Smejdir (1)-6e9463e518aadb49dd2e16b615c4df05.jpg
Mgr. David Šmejdíř
Advokát

David Šmejdíř je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 2010. Po ukončení studia působil v mezinárodní advokátní kanceláři. Od roku 2014 působí v advokátní kanceláři PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodní a korporátní právo, zpracování úvěrových dokumentací, příprav due diligence reportů a příprav smluvní dokumentace pro akvizice. Dále se v rámci své praxe zaměřuje na právní služby v oblasti občanského, obchodního i správního práva včetně zastupování klientů před soudy či správními orgány.

V neposlední řadě se David Šmejdíř podíllí na poskytování právních služeb v oblasti informačních technologií a právních služeb při přípravě řady fúzí a akvizic.

David Šmejdíř hovoří plynně anglicky.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.

Tyršův dům
Újezd 450/40
118 01 Praha 1 - Malá Strana
T+420 257 007 450
ID datové schránky: yxissku
GPS souřadnice50.0844737, 14.4064023
Informace pro navigaceNosticova 4

IČ: 27592936, DIČ: CZ27592936, PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 117567

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Parkování v našem areálu je možné.

Konkrétní trasa
od Vás k nám!
Find route